UA-168.755.523-1
 

Denizcilik Sektöründe Verdiğimiz Hizmetler

marinmet%20Dalg%C4%B1%C3%A7l%C4%B1k_edit
Marinmet_Batimetri
Marinmet%20M%C3%BChendislik_edited.jpg

       Profesyonel Sualtı Hizmetlerimiz

 • Deniz deşarj ve Terminalleri  bakım onarım  hizmetleri

 • İskele / Rıhtım Kanca-hook ve Usturmaça montaj hizmetleri

 • İskele / Rıhtım / Yüzer vasıta Katodik koruma uygulamaları

 • Su altı Expertiz, Sualtı Video / Fotoğraf Sörvey / Teknik rapor

 • Şamandıra Bakım Onarım hizmetleri

 • Deniz İçi kızak iyileştirme inşaatları proje ve uygulama

 • İskele ve Yüzer ekipmanlar Sualtı NDT   ölçme hizmetleri

 • Su altı işleri Kontrol  ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Kademeli  Sualma yapıları Proje ve uygulama hizmetleri

     Deniz Ortamı Haritacılık Hizmetleri

 •   Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi

 •   Deniz Deşarj   Boru  hatlarının Güzergâh ölç meleri

 •   Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi

 •   Deniz Tarama Öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi

 •   Su altı Kazı / Dolgu  Kübaj hesapları

 •   Asbuilt Harita Üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma

 •   Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamalar ı

 •   Yüzer vasıta Konumlandırma

    Hidrografik / Batimetri Harita Üretimi

 • Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita

 • Deniz Boru  hatlarının Güzergâh ölçmeleri

 • Deniz inşatları öncesi ve sonrası Batimetrik harita

 • Deniz Tarama ve Dolgu  Batimetrik ölçmeler

 • Su altı kazı ve Dolgu  hacim hesaplamaları

 • Liman, iskele ve kıyı ölçümler

 • Batık ve nesne tespit ölçmeleri

 • Batimetrik  SHODB onayının alınması.

 

    Jeofizik ve Jeolojik Sörvey;

 •   Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt  Çalışmalar

 •   Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt  Çalışmaları

 •   Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,

 •   Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,

 •   Deniz deşarj ve benzeri imalatların tespitleri,

 •   Arkeoloj ik araştırmalar

 •   Sediment Örneği Alımı, Analizi & Yüzey Sediment   Haritası

 •   Deniz tabanı litoloj ik yapının belirlenmesi ve yorumlanması,

 •   Sedimantasyon dağılım haritaları

   

    Oşinografik Sörvey / Etüt; 

 •   Akıntı ölçmeleri, Uzun  dönem ve kısa dönem  belirmeme,

 •   CTD,  Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal analiz çalışmaları,

 •   Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi

 •   Deniz Suyu Kimyasal ve Biyoloj ik Analizler i

 •   Oşinografik Rapor hazırlanması

 Sualtı Manyetik Sörvey;

 •   Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,

 •   Sualtı arkeolojik araştırmalar,

 •   Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

 

      Deniz Ortamı Modelleme Yapım Hizmetleri

 •   Rüzgar, Dalga  iklimi ve İstatisliği Modellem eleri

 •   Hidrodinamik Akıntı Modellemesi

 •   Kumalama belirlenmesi ve Sediman Trans port  Modellemesi

 

Kıyı / Liman Mühendislik Hizmetlerimiz 

 •     Kıyı yapıları Proj eleri ve Teknik Şartname hazırlama

 •     Alt Yapı Proj eleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri

 •     İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri

 •     Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri

 •     Kıyı ve Liman yapıları Uygulama Danışmanlık / Müşavirlik

 •     İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri

 •     Kademeleri Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri

 •     Mevcut kıyı yapıları işletme izni alımı çalışmaları

             a.   Mevcut Tersane ve Limanlar    işletme izni için tüm  projelerin yapımı

             b.   Mevcut iskele rıhtım  kazık ( PIT ) süreklilik testi

             c.   Mevcut kıyı yapıların statik dinamik hesap ( Tahkik ) raporları

             d.   Mevcut kıyı yapıları Donatı tespiti, Rapor ve projelendirilmesi

             e.   Mevcut Kıyı yapıları Karot alım ve laboratuar test raporlama

             f.    Mevcut iskele kazıkları NDT yapımı ve projelendirilmesi

             g.   Mevcut kıyı yapıları alanları  Sondaj ve Geoteknik rapor

             h.   Mevcut iskele kazıkları çekme testi ve raporları.

Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...