Oşinografik Araştırmalar

Deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal özellikleri (pH, DO vb.) ile rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git ölçmeleri, Kıyı ve Denizde gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır. Kısa veya uzun süreli ölçümler gerçek zamanlı veya off-line olarak icra edilmekte ve raporlanmaktadır.
Denizlerdeki akıntı sistemleri, girdaplar, karışım ve taşınım dinamikleri ile fiziksel özelliklerin yerinde saha ölçümleri, sürekli veri sistemleri, Uydu yardımıyla uzaktan algılama ve bilgisayar modelleri kullanılmaktadır. 
Tüm denizlerimiz de Baraj ve akarsularımızda, basenler arası taşınım ve fiziksel yapısının belirlenmesinde karışım, taşınma ve dolaşım süreçlerinin ortaya konulması; deniz ve atmosferik ortamda kütle ve enerjilerinin tespiti, Jeofizik akışkan dinamik modelleri geliştirilmesi; uydu ile uzaktan algılama içeren gözlem sistemlerini kurulması; gözlem ve modellemeye dayalı sayısal öngörü ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gibi güncel verilerin sürekli analiz yoluyla fiziksel değişkenlerin etkilerini ortaya çıkarılması ve tahmin edilmesi gibi bir çok konuda çalışmalar Firmamız tarafından yapılmaktadır.

Jeolojik Ölçümler: 
Proje sahasına ait deniz tabanı Sediment özelliklerinin belirlenmesi maksadıyla, örnekleyiciler ile Karot kullanılarak numuneler alınmakta ve analizler yaptırılmaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde, bölgenin Sediment dağılım haritası hazırlanmakta ve ayrıca ihtiyaç duyulduğunda gömülme şartları tayin edilmektedir.

Jeofizik Ölçümler: 
Deniz tabanına ait sediment kalınlıklarının belirlenmesi için yüksek çözünürlüklü Sub- Bottom Profiler  sığ sismik sistemler ile   Deniz tabanı deformasyonları, kayalık, batık vb. objelerin  tespiti için yandan taramalı sonar  ( YTS )  kullanılmaktadır. 

Dalga ve Akıntı Ölçmeleri
Oşinografik çalışmalar kapsamında; SONTEK Ölçme ekipmanımız ile Deniz yapıları, Liman / İskele, Derin Deniz Deşarjı hatlarının tasarlanması vb işlerin projelendirilmesi için gerçekleştirdiğimiz kısa ve uzun dönem Akıntı ve Dalga ölçümleri projenin ihtiyacına bağlı olarak, Akıntı hız ve yönü, dalga yüksekliği, su seviyesi değişimi gibi ölçmeleri gerçekleştirmekteyiz..

Sığ Sismik Ölçmeler ( Sub Bottom Profil )
Mühendislik çalışmalarında gerek statik ve gerekse dinamik yüklemeler altında kalan zeminin mekanik davranışlarının karakterize edilmesi Deniz inşaatlarında da son derece önemlidir.
Deniz jeofiziği çalışmaları, deniz tabanının doğal yapısının araştırılması , deniz tabanı çökelleriyle bu çökellerin ve diğer birimlerin jeolojik davranışlarının anlaşılması ve tüm bu birimlerin zaman içinde değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Deniz jeofiziği yöntemleri , deniz jeofiziği sistemlerinin kullanım amacı , etki derinlikleri, sistemlerin çalışma ilkeleri ve taşıdıkları bilgiler açısından kullanılan geleneksel jeofizik yöntemlerden farklılık gösterir. Çağımız elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde deniz jeofiziği sistemleri çeşitlenerek gelişmiş ; böylece çok daha hızlı doğru , yüksek çözünürlüğe sahip güvenilir veri toplama olanağı artmıştır
Deniz tabanı morfolojisinin anlaşılması amaçlı proje sahasında gerçekleştirilecek  Sismik ölçümler ile çalışma sahası taban ve taban altı stratigrafisi, Syqwest marka yüksek çözünürlüklü Sediman Sounder sistemi ile belirli derinliklerde, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin doku analizlerini yaparak bu birimlerin muhtemel litolojik yapıların kestirimi ve sahada aktif fay ve benzeri süreksizliklerin olup olmadığının saptanması amaçlı ölçme ve raporlama hizmetleri vermekteyiz. 

Sismik  Çalışma içeriği;  
•    Liman ve kanallarda deniz tabanında Tarama veya Dolgu yapılması öncesi
•    Denizel mühendislik yapılarının imalat alanlarda
•    Deniz altı boru hattı güzergah seçimlerinde
•    Deniz terminalleri ve yapay refislerin  yer seçimi çalışmalarında.
•    Deniz tabanı altındaki litolojik yapının Belirlenmesi/yorumlanması,
•    Deniz dibi tarama öncesinde malzeme içeriğinin belirlenmesi,
•    Heyelan, fay, gaz birikimleri ve gaz çıkışları gibi tehlike teşkil eden oluşumların tespiti,
•    Sediman kalınlık haritalama (izopak) çalışmaları,
•    Karstik boşlukların belirlenmesi ve de katman yapıların sürekliliği.

Side Scan Sonar / Yan taramalı sonar çalışmaları
Yandan taramalı sonar (YTS) deniz tabanında geniş bir alanı yüksek çözünürlüklü olarak gösteren Yanal Tarama Sonarı, deniz içerisinde gemi rotası boyunca deniz tabanından yüksek ayrımlı veri temin eden akustik bir sistemdir. Deniz tabanı karakteristik özelliklerini belirleme amaçlı  Sığ su ortamında dalga hareketleri ve fırtınalar gibi faktörler ile deniz tabanı yapısının sürekli bir değişime uğraması ve bu oluşumların izlenmesi Deniz tabanı yüzey morfolojik özelliklerinin ve doğal olmayan cisim ve oluşumların tespiti amacıyla, Yandan Taramalı Sonar (YTS) StarFish 450 F Tritech ( Shallow Water )  sistemi kullanılarak veri toplama çalışmaları gerçekleştirilerek Proje sahasının Mozaik haritası oluşturulmaktadır. Side Scan Sonar

Yan Tarama sonar Çalışma içeriği;   
•    Deniz tabanı fiziksel görünüm tespiti, 
•    Batık, çapa ve benzeri objelerin tespiti
•    Deniz tabanı habitat haritalandırılması,
•    Doğalgaz – petrol boru hatları, güç kabloları ve fiber optik kablo güzergah tespitleri,
•    Denizdeki inşaat faaliyetleri öncesi olası tehlikelerin tespiti, 
•    Su altı arkeolojik bulguların tespit edilmesi ve haritalandırılması.

CTD ( Conductivity, Temperature, Depth ) 
RBR Su örnekleme (water sampler) sistemi ile  istenilen derinlikte su örneklemesi yapılarak laboratuvar veya yerinde (insitu) analizler yapılabilmesine imkan vermektedir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Deniz suyundaki Tuzluluk, İletkenlik, ses, yoğunluk, basınç sıcaklık gibi Fiziksel parametrelerinin Kısa ve uzun dönem  ölçüm ve raporlama hizmetlerini vermektedir. 

Daha geniş bilgi için lütfen iletişime geçin...